Surnames beginning with E

(none) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EVANS, Dorinda E (HEREPATH, Dorinda E); 1931-; Cardiff, Glamorgan

EVANS, Fred; 1880-; Llantrisant, Glamorgan

EVANS, Hannah Roach (HERAPATH, Hannah Roach); 1861-; Kentisbury, Devon

EVANS, John V

EVANS, William