EVANS

Parents

John V EVANS = Dorinda E HEREPATH

Married 1955

Dorinda E

Alias Dorinda E EVANS (1955)
Born 1931, Cardiff, Glamorgan